Forestier - Prawodawstwo

EUDR: Nowa tarcza Europy przeciwko globalnemu wylesianiu

Unia Europejska podjęła ważny krok w walce z globalnym wylesianiem, przyjmując unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania (EUDR). To ambitne prawodawstwo ma na celu zmniejszenie wpływu europejskiej konsumpcji na światowe lasy poprzez nałożenie nowych obowiązków na firmy sprzedające określone produkty na rynku UE.

Czym jest EUDR i co ma na celu?

Ale czym jest EUDR? To strażnik światowych lasów, stojący u bram Europy. Strażnik ten ma jasną misję: upewnić się, że produkty wwożone do Europy nie przyczyniły się do zniszczenia światowych lasów. Niezależnie od tego, czy jest to filiżanka kawy, kawałek czekolady czy mebel, EUDR chce poznać historię każdego produktu.

Zasadniczo EUDR to rozporządzenie przyjęte w 2023 r., które ustanawia surowe zasady importu i komercjalizacji w UE niektórych produktów związanych z ryzykiem wylesiania, takich jak:

 • Wołowina
 • Kakao
 • Kawa
 • Olej palmowy
 • Guma
 • Soja
 • Drewno i produkty z drewna

Głównymi celami EUDR są:

 1. Minimalizacja wkładu UE w globalne wylesianie i degradację lasów
 2. Zmniejszenie powiązanych emisji gazów cieplarnianych
 3. Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej

Jak działa EUDR?

Rozporządzenie wprowadza system "należytej staranności" dla firm wprowadzających docelowe produkty na rynek UE. Wymaga to od firm stania się swego rodzaju detektywami. Każdy produkt musi mieć pełną historię - skąd pochodzi, jaką trasę przebył i, co najważniejsze, czy po drodze nie spowodował zniszczenia lasów. To tak, jakby każdy produkt miał zielony paszport, który musi zostać sprawdzony przed wjazdem do Europy.

W szczególności firmy muszą:

 1. Zbieranie informacji o pochodzeniu produktów, w tym współrzędnych GPS miejsc produkcji.
 2. Ocena ryzyka związanego z produktami pochodzącymi z obszarów wylesionych
 3. Podjęcie środków w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka
 4. Złożenie oświadczenia o należytej staranności przed wprowadzeniem produktów na rynek.

Produkty mogą być wprowadzane do obrotu w UE tylko wtedy, gdy są "wolne od wylesiania", tj. wyprodukowane na gruntach, które nie zostały wylesione po 31 grudnia 2020 r.

Organy państw członkowskich będą przeprowadzać kontrole w celu weryfikacji zgodności. Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziane są kary, w tym grzywny w wysokości do 4% rocznego obrotu UE.

Etapy i terminy wdrożenia

Wdrożenie EUDR nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale wieloetapową podróżą. Wyobraźmy sobie mapę z zaznaczoną trasą, na której każdy punkt reprezentuje kluczowy krok w tej ambitnej inicjatywie. Podczas gdy Europa przygotowuje się do wyruszenia w tę podróż, firmy, rządy i społeczności na całym świecie pakują swoje torby na podróż, która obiecuje zmienić krajobraz globalnego handlu. Każdy etap tej podróży przynosi nowe wyzwania, ale także możliwości innowacji i współpracy:

 • Czerwiec 2023: Rozporządzenie wchodzi w życie
 • Grudzień 2024: Obowiązki egzekucyjne dla większości firm
 • Czerwiec 2025: przedłużony termin dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw
 • Czerwiec 2028: Wdrożenie elektronicznego interfejsu do wymiany danych między organami

Implikacje i wyzwania

EUDR to ogromna zmiana dla producentów i globalnych łańcuchów dostaw. Wyobraźmy sobie rolnika w odległym zakątku świata, który od pokoleń uprawia kakao. Teraz nagle jest on proszony o dostarczenie szczegółowych informacji na temat swojej ziemi, przy użyciu technologii, których mógł nigdy nie widzieć. Albo pomyśl o firmie, która musi prześledzić pochodzenie każdego ziarna kawy w swojej mieszance. To jak szukanie igły w stogu siana, tyle że igłą jest konkretne drzewo w rozległym lesie.

Przewidywane implikacje i wyzwania obejmują:

 1. Dodatkowe koszty dla firm związane z identyfikowalnością i należytą starannością
 2. Możliwa rekonfiguracja łańcuchów dostaw w celu uniknięcia obszarów wysokiego ryzyka
 3. Wpływ na kraje produkujące, zwłaszcza kraje rozwijające się
 4. Potrzeba opracowania systemów monitorowania i certyfikacji
 5. Potencjalne skutki cenowe dla europejskich konsumentów
 6. Wyzwania związane z weryfikacją pochodzenia produktów i stosowaniem rozporządzenia

Dlaczego USA i Chiny są niechętne?

Podczas gdy Europa buduje tę nową zieloną fortecę, nie wszyscy są zachwyceni. Największe mocarstwa, takie jak USA i Chiny, przyglądają się temu z niepokojem. Dla nich EUDR jest jak nowy gracz zmieniający zasady w środku gry. Jako główni producenci i eksporterzy produktów EUDR, USA i Chiny wyraziły zaniepokojenie wpływem gospodarczym EUDR. Główne powody ich niechęci obejmują:

 1. Dodatkowe koszty dostosowania do nowych wymagań
 2. Ryzyko utraty dostępu do rynku UE dla niektórych produktów
 3. Potrzeba szybkiej restrukturyzacji łańcuchów dostaw
 4. Obawy dotyczące zgodności EUDR z zasadami handlu międzynarodowego

Według źródeł dyplomatycznych cytowanych przez Reuters, USA i Chiny wezwały UE do odroczenia wdrożenia EUDR w rozmowach dwustronnych już w 2022 roku. Ponadto, zgodnie z artykułem Financial Times, kraje te wyraziły sprzeciw wobec EUDR w Światowej Organizacji Handlu, argumentując, że rozporządzenie może naruszać globalne zasady handlu. Stany Zjednoczone podobno nawet formalnie zwróciły się do Komisji Europejskiej w czerwcu 2024 r. o odroczenie wdrożenia EUDR, według agencji Reuters.

Analiza i pytania otwarte

Gdy EUDR rozpoczyna swoją misję, cały świat na niego patrzy. Niektórzy postrzegają go jako odważnego bohatera, inni jako buntownika zakłócającego ustalony porządek. Niezależnie od perspektywy, jedno jest pewne: EUDR otworzył nową granicę w walce o bardziej ekologiczną przyszłość.

Pewne jest, że EUDR stanowi ambitne i bezprecedensowe podejście UE do walki z globalnym wylesianiem. Chociaż intencje są godne pochwały, ich realizacja rodzi szereg pytań i wyzwań:

 1. Skuteczność wdrażania EUDR w kontekście złożonych globalnych łańcuchów dostaw:

Nowoczesne łańcuchy dostaw są niezwykle złożone i często obejmują dziesiątki, a nawet setki dostawców w różnych krajach. Skuteczne wdrożenie EUDR wymaga śledzenia pochodzenia produktów aż do poziomu paczki, co stanowi poważne wyzwanie logistyczne i technologiczne.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób firmy będą w stanie uzyskać i zweryfikować dokładne informacje o pochodzeniu w wielopoziomowych łańcuchach dostaw?
 • Jakie technologie (np. blockchain, zdjęcia satelitarne) można wykorzystać do zapewnienia identyfikowalności i jakie są ich ograniczenia?
 • W jaki sposób zapewni integralność danych i zapobiegnie fałszowaniu informacji w całym łańcuchu dostaw?
 1. Rzeczywisty wpływ na globalne wskaźniki wylesiania:

Chociaż UE jest głównym graczem na światowym rynku, odpowiada jedynie za ułamek światowej konsumpcji. Istnieje ryzyko, że EUDR może doprowadzić do przekierowania produktów związanych z wylesianiem na mniej regulowane rynki bez znacznego zmniejszenia ogólnego wskaźnika wylesiania.

Rzeczy do przeanalizowania:

 • Jaki jest udział UE w globalnej konsumpcji docelowych produktów i jak znaczący może być wpływ tego środka?
 • Czy istnieją mechanizmy monitorowania potencjalnego "wycieku" problematycznych produktów na inne rynki?
 • W jaki sposób UE może zachęcać do przyjmowania podobnych standardów przez inne duże gospodarki, aby zmaksymalizować globalny wpływ?
 1. Wpływ na drobnych producentów i wrażliwe społeczności:

Wdrożenie EUDR może mieć niezamierzone konsekwencje dla drobnych producentów i społeczności w krajach rozwijających się, które mogą zostać wykluczone z łańcuchów dostaw ze względu na koszty i złożoność zgodności.

Pytania do zbadania:

 • Jakie konkretne środki wsparcia przewidziano dla małych producentów?
 • W jaki sposób można zagwarantować, że EUDR nie pogłębi istniejących nierówności w globalnych łańcuchach dostaw?
 • Czy istnieje ryzyko, że EUDR może zachęcać do koncentracji produkcji w rękach dużych korporacji kosztem drobnych rolników?
 1. Zgodność z zasadami handlu międzynarodowego:

EUDR nakłada znaczące wymogi dotyczące dostępu do rynku UE, które mogą być interpretowane jako bariera pozataryfowa w handlu międzynarodowym.

Kwestie prawne i dyplomatyczne do rozważenia:

 • W jaki sposób EUDR jest zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu?
 • Czy istnieją precedensy dla takich środków opartych na ochronie środowiska w handlu międzynarodowym?
 • Jak UE poradzi sobie z potencjalnymi sporami handlowymi i oskarżeniami o protekcjonizm?
 1. Wpływ na konkurencyjność i potencjał globalnego wykorzystania:

Wdrożenie EUDR może spowodować krótkoterminowe niekorzystne warunki konkurencji dla europejskich przedsiębiorstw, ale może również stymulować innowacje i wyznaczać nowe światowe standardy.

Punkty do analizy:

 • Jak EUDR wpłynie na konkurencyjność europejskich firm na rynku globalnym?
 • Czy EUDR może stać się modelem dla podobnych regulacji w innych jurysdykcjach?
 • Jakie strategie może przyjąć UE, aby zachęcić inne duże gospodarki do pójścia za jej przykładem?
 1. Równowaga między ochroną środowiska a przystępną ceną produktu:

EUDR może prowadzić do wyższych kosztów niektórych produktów, rodząc pytania o wpływ na konsumentów i potencjalne konsekwencje społeczne.

Rzeczy do rozważenia:

 • Jak EUDR wpłynie na ceny przedmiotowych produktów na rynku europejskim?
 • Czy istnieje ryzyko, że niektóre produkty mogą stać się niedostępne dla pewnych kategorii konsumentów?
 • Jakie środki można podjąć w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków dla konsumentów?
 1. Dostosować się do terminu 31 grudnia 2020 r:

Wybór tej daty rodzi pytania o równowagę między ambicją walki z wylesianiem a praktycznymi realiami wdrażania.

Punkty refleksji:

 • Czy ta data jest wystarczająco ambitna, aby przynieść pożądane zmiany?
 • Jak ta data wpłynie na podmioty gospodarcze, które niedawno dokonały inwestycji?
 • Czy należy rozważyć podejście wielopoziomowe lub zróżnicowane według regionu lub typu produktu?

Podsumowując, EUDR wyznacza ważny moment w globalnych wysiłkach na rzecz walki z wylesianiem, ale jego sukces będzie zależał od skutecznego wdrożenia i zdolności do wygenerowania szerszego międzynarodowego ruchu. Dopiero okaże się, czy ta ambitna inicjatywa zapewni właściwą równowagę między ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym i handlem międzynarodowym.

Następnym razem, gdy będziesz delektować się filiżanką kawy lub kawałkiem czekolady, pamiętaj, że za tymi prostymi przyjemnościami kryje się złożona historia o lasach, ludziach i Europie zdeterminowanej, by coś zmienić.

Tagi

Dan

Miałem okazję pracować w różnych działach. W ten sposób zdobyłem doświadczenie w finansach, księgowości, logistyce, sprzedaży, operacjach, marketingu. Jestem graczem zespołowym i wszechstronnym graczem. Jestem przedsiębiorcą, koordynowałem sprzedaż firmy produkującej lakiery i farby do drewna międzynarodowemu koncernowi. W 2016 roku odkryłem świat cyfrowy, publikowanie i marketing online. Od tego czasu przeniosłem swoje zgromadzone doświadczenie i umiejętności do sieci.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane Twoich komentarzy.

Kategorie

Zapisz się do newslettera

pl_PLPolski